Grupa Petrokan Al. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek www.petrokan.pl Infolinia 800 100 110, T +48 54 425 20 21, F +48 54 234 13 80 sekretariat@petrokan.pl, info@petrokan.pl Petrokan Paliwa Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 8883121113, KRS 0000525402 ul. Aleja Chopina 2/4, 87-800 Włocławek INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PETROKAN PALIWA PETROKAN PALIWA SP. Z O.O. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2022 ROK.

Petrokan Paliwa Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 8883121113, KRS 0000525402 ul. Aleja Chopina 2/4, 87-800 Włocławek
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PETROKAN PALIWA
PETROKAN PALIWA SP. Z O.O. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
2022 ROK.

  1. PODSTAWA PRAWNA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ
   Informacja o realizowanej strategii podatkowej PETROKAN PALIWA Petrokan Paliwa Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością (PETROKAN PALIWA Sp. z o.o.), której głównym celem działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
   Podstawowym celem strategii realizowanej przez Petrokan Paliwa Sp. z o.o. jest dążenie do zagwarantowania rzetelności i przejrzystości w realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Spółka i w efekcie zapewnienie kompletności i prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki.
   Spółka dokłada wszelkich starań aby jej rozliczenia podatkowe były dokonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań podatkowych były w każdym przypadku ustalane na podstawie właściwych przepisów, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem dokonywanych przez nią transakcji i zdarzeń gospodarczych. Z zachowaniem powyższych wymogów Spółka realizuje ciążące na niej obowiązki podatkowe, w szczególności w zakresie ustalania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, regularnego i terminowego składania raportów JPK, pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacania podatków lokalnych oraz monitorowania występowania schematów podatkowych i obowiązku ich raportowania.
   Spółka dokonuje należytej staranności przy zapewnieniu prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym na bieżąco współpracuje z biegłym rewidentem i doradcą podatkowym. W przypadku wystąpienia kwestii, które budzą wątpliwości interpretacyjne co do skutków podatkowych, Spółka na bieżąco je rozstrzyga. W przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenia konsekwencji podatkowych określonych działań bądź operacji, organizacja stosuje podejście, które minimalizuje ryzyko powstania zaległości podatkowych czy naruszenia przez Spółkę innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Kierownictwo Petrokan Paliwa Sp. z o.o. w pełni rozumie znaczenie zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych w Spółce. W związku z tym nie podejmuje działań mogących narazić firmę na ryzyko podatkowe, jednocześnie dokładając starań, w
   szczególności poprzez bieżący dialog i wsparcie działu finansowo – księgowego, aby realizacja obowiązków podatkowych Spółki przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów staranności i rzetelności oraz przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi.
  1. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PETROKAN PALIWA SP. Z O.O. PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE
   W związku z obowiązkami podatkowymi ciążącymi na Spółka , oraz w celu ich wykonania, w Petrokan Paliwa Sp. z o.o. funkcjonują, mniej lub bardziej sformalizowane, procesy i procedury umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie, w szczególności w zakresie kalkulacji należnych zobowiązań podatkowych, ich raportowania i terminowego regulowania.
   Spółka stosuje szereg procedur i procesów nie mających sformalizowanego charakteru, opartych na wieloletnim doświadczeniu i na bieżąco aktualizowanej wiedzy pracowników księgowości oraz przyjętych przez ten personel sprawdzonych schematów działań, ukierunkowanych na zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Nadzór nad właściwą realizacją tych procedur i procesów sprawowany jest przez osoby zatrudnione na stanowiskach Głównego Księgowego. W dziale finansowo – księgowym zatrudnieni są pracownicy uczestniczący w realizacji obowiązków podatkowych Spółka, w oparciu o podział zadań, ról, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, wynikający z przypisanych do poszczególnych osób obowiązków pracowniczych. Procesy związane z zarządzaniem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, działające w Petrokan Paliwa Sp. z o.o. opierają się na następujących zasadach:
  2. Petrokan Paliwa Sp. z o.o. nie angażuje się w sztuczne konstrukcje prawne tworzone w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych ani nie uczestniczy w konstrukcjach, które pozbawione są ekonomicznego uzasadnienia. Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia motywowane są względami biznesowymi a nie podatkowymi.
  3. Spółka bardzo poważnie traktuje tzw. ryzyko podatkowe, czyli ryzyko działania z naruszeniem przepisów prawa podatkowego lub w sprzeczności z zasadami lub celami systemu podatkowego. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą pojawić się ze względu na stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany. Aby te ryzyka zminimalizować (do zera) Spółka podejmuje takie kroki jak:
  • nadzór (kontrola wewnętrzna) nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników Spółka w ramach hierarchii służbowej;
  • bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych;
  • przeprowadzenie cyklicznych szkoleń dla pracowników działu finansowo – księgowego
  • nieustanne sprawdzanie sprzedawców we właściwych rejestrach i dokumentach statusu czynnych podatników VAT . Czynność ta podejmowana jest w celu uniknięcia ryzyka zakwestionowania odliczenia podatku naliczonego VAT.,
  • wprowadzenie w dziale finansowo- księgowym procedury należytej staranności w transakcjach z kontrahentami dokonującymi sprzedaży towarów i usług na rzecz Petrokan Paliwa Sp. z o.o. Pracownik działu księgowości ma obowiązek zweryfikować kontrahenta pod względami: czy jest to podatnik czynny oraz czy wskazany przez niego rachunek do zapłaty znajduje się na białej liście;
  • Spółka przestrzega obowiązku płacenia faktur za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, każdorazowo analizuje, kiedy występują przypadki, gdy ta metoda płatności obowiązuje. W sytuacjach niepewnych, budzących jakiekolwiek wątpliwości Petrokan Paliwa Sp. z o.o. zachowawczo dokonuje przelewu zobowiązań za pomocą mechanizmu podzielonej płatności;
  • w przypadku stwierdzenia popełnienia błędów podejmuje działania naprawcze (złożenie korekty oraz ewentualna dopłata podatku wraz z odsetkami).
  1. Wszelkie raportowanie oraz składanie deklaracji podatkowych jest dokonywane terminowo.
  2. Strategia płatności zobowiązań podatkowych polega na terminowym płaceniu wszystkich podatków w prawidłowych wysokościach
  1. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKAĘ DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ORGANIZACJI SKARBOWEJ
   Petrokan Paliwa Sp. z o.o. nie uczestniczyła w żadnych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie ordynacji podatkowej. Jednocześnie Spółka stara się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń podatkowych poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (w razie zaistnienia takiej konieczności) przez wyznaczone do tego osoby, udzielając organom wszelkich niezbędnych informacji.
  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH INFORMACJI O SCHEMATACH
   Spółka realizuje z należytą starannością wszystkie obowiązki podatkowe przewidziane w przepisach prawa podatkowego. W 2022r. Petrokan Paliwa Sp. z o.o. nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowe
  1. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH, MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
   W 2022 r. Spółka nie planowała, ani nie podejmowała, żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
  1. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, WIĄŻĄCEJ INFORMACJI
   STAWKOWEJ ORAZ WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ

   W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych jak i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych ani wiążących
   informacji akcyzowych
  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ
   W 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową