RODO

Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Petrokan Polska\Grupa Petrokan  z siedzibą przy ul. Alej Chopina 2/4, 87-800 Włocławek, tel. 54 425 20 21, email: sekretariat@petrokan.pl
 2. Petrokan Polska\Grupa Petrokan  powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr 54 425 20 21, email: sekretariat@petrokan.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";
  2. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. lub  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. Posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży i dostawy i dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pana/Pani dane w zakresie: imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP , adres e - mail oraz telefon.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego oraz Producenci i Dostawcy współpracujący z nami.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przez Grupę Petrokan przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nasza infolinia: 800 100 110